NMP PARAWOOD

LEADER IN PARAWOOD INDUSTRY

PRODUCT

products-mainpict

Quality of Parawood

กลุ่มบริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด ดำเนินธุรกิจผลิตและแปรรูปไม้ยางพาราอัดน้ำยา อบแห้ง เพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและภายนอกประเทศ  โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  สินค้าได้รับความเชื่อถือ และยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง  ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างสม่ำเสมอ  และถือว่า ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สินค้าที่ผลิต  จะมีคุณภาพสม่ำเสมอ  และเป็นที่พอใจของลูกค้าอย่างยั่งยืน 

ประเภทของผลิตภัณฑ์   แบ่งออกเป็น 2กลุ่ม 

ไม้ยางพาราแปรรูปอัดน้ำยาอบแห้ง

 1. เกรด AB
  0.875 X2 ,2.5 , 3 , 4 , 5X 1.10 , 1.00 M
  ความหนา 34 mm  up
 2. เกรด AB
  0.625 X1.5, 2 ,2.5 , 3 ,X 1.10 , 1.00 M
  ความหนา 29 mm  up
 3. เกรด AB
  0.5 X2 ,2.5 , 3 ,X 1.10 , 1.00 M
  ความหนา 22 mm  up
 4. เกรด AB
  0.5 X2 ,2.5 , 3 ,X 1.10 , 1.00 M
  ความหนา 18 mm  up
 5. เกรด c
  0.5 X2 ,2.5 , 3 , 4X 1.10 , 1.00 M
  ความหนา 22 mm  up
 6. เกรด Pl
  0.5 X2 ,2.5 , 3 ,X 1.10 , 1.00 M
  ความหนา 18 mm  up
 7. เกรด Pl
  0.625 X2 ,2.5 , 3 ,X 1.10 , 1.00 M
  ความหนา 22 mm  up
 8. เกรด Plสดอบแห้ง
  0.5 X2 ,2.5 , 3 ,X 1.10 , 1.00 M
  ความหนา 18 mm  up
 9. เกรด Plสดอบแห้ง
  0.5 X2 ,2.5 , 3 , 4X 1.10 , 1.00 M
  ความหนา 22 mm  up

ไม้ยางพาราแปรรูปสด

 1. ขนาดไม้
  0375 x 2 , 3 x1.10 ,1.00  M
  ความหนา 15 mm
 2. ขนาดไม้
  0.75x 0.75 x1.10 ,1.00  M
  ความหนา 24mm
 3. ขนาดไม้
  1 x 1 x1.10 ,1.00  M
  ความหนา 34mm